User menu

Чөлөөт бүсийн хөрөнгө

оруулалтыг дэмжих хөгжлийн сан

Чөлөөт бүсийн тухай хууль

2002 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр Улаанбаатар хот

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Нийтлэг үндэслэл

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь чөлөөт бүс байгуулах, түүний хэлбэр, удирдлагын эрх хэмжээ, хяналтын тогтолцоо, чөлөөт бүсэд мөрдөх татвар, гаалийн дэглэмийн эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Чөлөөт бүсийн тухай хууль тогтоомж

2.1.Чөлөөт бүсийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

2.3.Чөлөөт бүсийн тухай хууль тогтоомжид зааснаас бусад харилцааг Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжоор зохицуулна.

3 дугаар зүйл. Чөлөөт бүс, түүний хэлбэр

3.1.”Чөлөөт бүс” гэж гаалийн болон бусад татварын хувьд гаалийн нутаг дэвсгэрийн гадна байгаад тооцогдох, хөрөнгө оруулалт, аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай дэглэм бүхий Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэсгийг хэлнэ.

3.2.Чөлөөт бүс нь худалдааны, үйлдвэрлэлийн, хөдөө аж ахуйн, аялал жуулчлал-үйлчилгээний, эдийн засгийн гэсэн хэлбэртэй байна.

3.3.Худалдааны чөлөөт бүсэд бараа, бүтээгдэхүүний мөн чанарыг нь алдагдуулахгүйгээр хадгалах, хамгаалах, түүний сав баглаа, боодлыг сайжруулах, борлогдох чанарыг дээшлүүлэх, борлуулах үйл ажиллагаа эрхэлнэ.

3.4. Үйлдвэрлэлийн чөлөөт бүсэд тэргүүний, дэвшилтэт технологи бүхий, экспортын чиглэлийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, зах зээлд өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж борлуулах үйл ажиллагаа эрхэлнэ.

3.5. Хөдөө аж ахуйн чөлөөт бүсэд газар тариалан, мал аж ахуйн эрчимжсэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, борлуулах үйл ажиллагаа эрхэлнэ.

3.6.Аялал жуулчлал-үйлчилгээний чөлөөт бүсэд олон улсын стандарт, шаардлагад нийцсэн зохистой дэд бүтэц бүхий үйлчилгээний цогцолбор бүрдүүлж, бүх төрлийн үйлчилгээ эрхэлнэ.

3.7. Эдийн засгийн чөлөөт бүсэд энэ хуулийн 3.3-3.6-д заасан үйл ажиллагааг хосолсон буюу нэгтгэсэн байдлаар эрхэлнэ.

4 дүгээр зүйл. Чөлөөт бүс дэх үйл ажиллагааны тусгай дэглэм

4.1.Чөлөөт бүсэд татварын хөнгөлөлттэй нөхцөл, аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийн хөнгөвчилсөн журам, шалган нэвтрүүлэх хялбарчилсан горим үйлчилнэ.

4.2. Зорчигч, бараа, тээврийн хэрэгслийг чөлөөт бүсэд зөвхөн гаалийн хяналт бүхий гарцаар нэвтрүүлнэ. Чөлөөт бүсэд гаалийн хяналт тавих журмыг гаалийн удирдах төв байгууллага батална.

4.3.Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон барааг чөлөөт бүсэд нэвтрүүлэхийг хориглоно

4.4. Хилийн чанадаас чөлөөт бүсэд оруулах, чөлөөт бүсээс хилийн чанадад гаргах бараанд тарифийн бус хязгаарлалт тогтоохгүй.

4.5.Чөлөөт бүсэд төлбөр тооцоог үндэсний болон гадаад валютаар хийнэ. Чөлөөт бүсэд валютын зохицуулалтын тусгай журам үйлчилнэ. Валютын зохицуулалтын журмыг Монголбанк тогтооно.

5 дугаар зүйл. Чөлөөт бүс байгуулах, өөрчлөх, татан буулгах

5.1.Монгол Улсад чөлөөт бүс байгуулах, түүний хэлбэр, байршил, чөлөөт бүсэд олгох газар нутгийн хэмжээ, хилийн заагийг тогтоох, өөрчлөх, татан буулгах асуудлыг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр Монгол Улсын Их Хурал шийдвэрлэнэ.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

Чөлөөт бүсийн удирдлага

6 дугаар зүйл. Чөлөөт бүсийн захирагч

6.1.Чөлөөт бүсийн захирагч нь чөлөөт бүсэд төрийн захиргааны удирдлагыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий төрийн төлөөлөгч мөн.

6.2. Чөлөөт бүсийн захирагчийг Монгол Улсын Ерөнхий сайд томилж, чөлөөлнө.

6.3.Чөлөөт бүсийн захирагч ажлаа Монгол Улсын Ерөнхий сайдын өмнө хариуцна.

6.4.Чөлөөт бүсийн захирагч ажлын албатай байна. Ажлын албаны орон тооны болон зардлын хязгаарыг чөлөөт бүсийн үйл ажиллагааны хүрээ, нутаг дэвсгэрийн хэмжээнээс хамааруулан Засгийн газар тогтооно.

6.5.Чөлөөт бүсийн захирагч тогтоосон загварын тамга, тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ.

7 дугаар зүйл. Чөлөөт бүсийн захирагчийн бүрэн эрх

7.1.Чөлөөт бүсийн захирагч дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

7.1.1.чөлөөт бүсийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар чөлөөт бүсийг төлөөлөх, эрх хэмжээнийхээ хүрээнд шийдвэр гаргах;

7.1.2.чөлөөт бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр, төсвийн төслийг боловсруулж, батлуулан хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

7.1.3.чөлөөт бүсэд хөрөнгө оруулах, үйл ажиллагаа явуулах аж ахуйн нэгж, түүний салбар, төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх;

7.1.4.чөлөөт бүсийн нэрийн өмнөөс гэрээ, хэлцэл хийх

7.1.5.чөлөөт бүсийн ажиллах хүчний болон хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх;

7.1.6.чөлөөт бүсэд ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын аж ахуйн үйл ажиллагааны чиглэлийг өөрчлөх хүсэлтийг хянан шийдвэрлэх;

7.1.7.хууль тогтоомжийн дагуу чөлөөт бүсэд олгосон газар, төрийн өмчийн барилга, байгууламжийг ашиглуулах тухай шийдвэр гаргаж, тэдгээрийн ашиглалтад тавих хяналтыг хэрэгжүүлэх;

7.1.8.чөлөөт бүс дэх мэргэжлийн хяналтын албаны үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах;

7.1.9.чөлөөт бүсийн ерөнхий менежерийг томилох, чөлөөлөх;

7.1.10.иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад чөлөөт бүсийн нутаг дэвсгэрт газар эзэмших, ашиглах зөвшөөрөл олгох;

7.1.11.чөлөөт бүсэд хөрөнгө оруулагчдын зөвлөл, хувийн хэвшлийн байгууллагатай идэвхтэй хамтран ажиллах,

7.2.Чөлөөт бүсийн захирагч энэ хуулийн 7.1.3-т заасан чиг үүргээ аж ахуйн нэгжээр гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлж болно.

7.3. Чөлөөт бүсийн захирагч эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд, хууль тогтоомжид нийцүүлэн захирамж гаргана. Чөлөөт бүсийн захирагчийн захирамж хууль тогтоомжид нийцээгүй бол өөрөө, эсхүл Ерөнхий сайд өөрчлөх буюу хүчингүй болгоно.

8 дугаар зүйл. Чөлөөт бүсийн ерөнхий менежер

8.1.Чөлөөт бүсийн ерөнхий менежер нь чөлөөт бүсэд аж ахуйн удирдлагыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий албан тушаалтан мөн.

8.2.Чөлөөт бүсийн ерөнхий менежер нь чөлөөт бүсийн нийгэм, соёл, ахуйн үйлчилгээ, хот тохижилт, газар зохион байгуулалтын асуудлыг хариуцах бөгөөд эдгээр арга хэмжээг хөрөнгө оруулагчдын зөвлөл, нутгийн захиргааны байгууллагатай байгуулсан гэрээний үндсэн дээр хэрэгжүүлнэ.

8.3.Чөлөөт бүсийн ерөнхий менежер ажлаа чөлөөт бүсийн захирагчид тайлагнаж, чөлөөт бүс дэх хөрөнгө оруулагчдын зөвлөлд дараахь чиглэлээр танилцуулна:

8.3.1.чөлөөт бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр, түүний хэрэгжилт;

8.3.2. хөрөнгө оруулалтын төслийн хэрэгжилт;

8.3.3.чөлөөт бүсийн гадаад хамтын ажиллагааны зарим асуудал.

8.4.Чөлөөт бүсийн ерөнхий менежер тогтоосон загварын хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ.

9 дүгээр зүйл. Чөлөөт бүс дэх мэргэжлийн хяналтын алба

9.1.Чөлөөт бүсэд мэргэжлийн хяналтын бие даасан алба ажиллана. Мэргэжлийн хяналтын албаны орон тооны хязгаар, зохион байгуулалтыг чөлөөт бүсийн хэлбэр, байршил, үйл ажиллагааны онцлогоос хамааруулан Засгийн газар тогтооно.

10 дугаар зүйл. Чөлөөт бүс дэх хөрөнгө оруулагчдын зөвлөл

10.1.Чөлөөт бүс хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах, хөрөнгө оруулалтыг татах, чөлөөт бүсийн хөгжлийг дэмжих, сурталчлах зорилго бүхий хөрөнгө оруулагчдын төлөөлөгчдөөс бүрдсэн хөрөнгө оруулагчдын зөвлөл /цаашид “чөлөөт бүсийн зөвлөл” гэх/-тэй байж болно.

10.2.Чөлөөт бүсийн зөвлөл нь хурлаараа баталсан дүрмээр үйл ажиллагаагаа зохицуулна.

11 дүгээр зүйл. Чөлөөт бүсийн төсөв

11.1. Чөлөөт бүс бие даасан төсөвтэй байна.

11.2.Чөлөөт бүсийн төсвийг Засгийн газраас өргөн мэдүүлсний дагуу улсын төсвийн тусгай зүйл болгон Улсын Их Хурал батална.

11.3.Чөлөөт бүсийн төсвийн орлого дараахь эх үүсвэрээс бүрдэнэ:

11.3.1.чөлөөт бүс дэх аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний орлогын албан татвар, тэдгээрээс авах хураамж;

11.3.2.чөлөөт бүсийн эзэмшлийн газар, байгалийн баялаг, төрийн өмчийн барилга, байгууламжийг эзэмшиж, ашигласны болон үйлчилгээ үзүүлсний төлбөр;

11.3.3.чөлөөт бүс байгуулахад зориулж улсын болон орон нутгийн төсвөөс чөлөөт бүсийн төсөвт хуваарилсан төсвийн санхүүжилт;

11.3.4.аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний тусламж, хандив;

11.3.5.чөлөөт бүсийн төсөвт орох бусад орлого.

11.4.Чөлөөт бүсийн төсвөөс дараахь зардлыг санхүүжүүлнэ.

11.4.1.урсгал зардал;

11.4.2.бусдад үзүүлэх үйлчилгээний зардал;

11.4.3.чөлөөт бүсийн харуул хамгаалалтын зардал;

11.4.4.мэргэжлийн хяналтын албаны зардал.

11.5.Чөлөөт бүсийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч нь чөлөөт бүсийн захирагч байна.

12 дугаар зүйл. Чөлөөт бүсийн захирагчаас орон нутгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргатай харилцах

12.1.Чөлөөт бүсийн захирагч нь тухайн орон нутгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргад хууль тогтоомжоор олгосон бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь бүх талын дэмжлэг, үзүүлж, дараахь чиглэлээр хамтран ажиллана:

12.1.1.иргэний бүртгэл мэдээлэл, шилжих хөдөлгөөнийг зохицуулах;

12.1.2.орон нутгийн нийгэм, соёл, ахуйн үйлчилгээг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх;

12.1.3.орон нутгийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх;

12.1.4.газрын төлбөрийн орлогын тодорхой хэсгийг орон нутгийн төсөвт оруулах. Чөлөөт бүсийн төсвөөс орон нутгийн төсөвт оруулах орлогын хэмжээг Засгийн газар тогтооно.

12.1.5.газар, түүний баялаг, түүх, соёлын дурсгалт зүйлсийг зохистой ашиглах, хамгаалах;

12.1.6.чөлөөт бүс, аймаг, орон нутгийн нийтлэг ач холбогдолтой үйлдвэрлэлийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг хамтран хэрэгжүүлэх.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

Чөлөөт бүсэд аж ахуй эрхлэх

13 дугаар зүйл. Чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа явуулах аж ахуйн нэгжийг бүртгэх

13.1.Чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж бүртгүүлэхдээ дараахь шаардлагыг хангасан байна:

13.1.1. чөлөөт бүсэд эрхлэх, татварын хөнгөлөлтөд хамаарах үйлдвэрлэл, үйлчилгээ нь тухайн чөлөөт бүсийн хэлбэр, үйл ажиллагааны чиглэлд нийцэх;

13.1.2.чөлөөт бүсэд эрхлэх үйлдвэрлэл, үйлчилгээ нь үндэсний болон олон улсын стандартад нийцсэн дэвшилтэт арга, технологи эзэмших;

13.1.3.байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэж дүгнэлт гаргуулах.

13.2.Чөлөөт бүсэд аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж нь чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын албанд бүртгүүлэхээр холбогдох бичиг баримтыг өгнө:

13.2.1.аж ахуйн нэгжийн зохион байгуулалтын хэлбэр, оноосон нэр, оршин байх газар, улсын харьяалал, хөрөнгө оруулалтын төрөл, хэлбэр, хэмжээ, хөрөнгө оруулах үндсэн чиглэл, эрхлэх үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтыг хэрэгжүүлэх хугацаа, үе шатыг заасан эрх бүхий этгээдийн өргөдөл;

13.2.2.үүсгэн байгуулагч нь хуулийн этгээд бол аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;

13.2.3.үүсгэн байгуулагч нь иргэн бол иргэний үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, товч намтар;

13.2.4.шаардлагатай бол аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл;

13.2.4.гэрээ, дүрэм;

13.2.5.шинээр байгуулах аж ахуйн нэгжийн хувьд оноосон нэрийн зөвшөөрөл.”

13.3.Чөлөөт бүсийн захирагч өргөдлийг хүлээн авч хянан үзээд хуульд заасан шаардлага хангасан гэж үзвэл тухайн аж ахуйн нэгжийн өргөдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 хоногийн дотор улсын бүртгэлд бүртгэж гэрчилгээ олгоно.

14 дүгээр зүйл. Аж ахуйн нэгжийг бүртгэх асуудлаар бүсийн захирагчийн бүрэн эрх

14.1.Чөлөөт бүсийн захирагч аж ахуйн нэгжийн бүртгэлтэй холбогдсон асуудлаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

14.1.1.аж ахуйн нэгжийг хуульд заасан журмын дагуу үүсгэн байгуулсан эсэхийг хянах;

14.1.2.бүртгүүлсэн өдрөөс нэг жилийн хугацаанд гэрээ, дүрэмд заасан үндсэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, эсхүл түүнтэй холбогдсон бэлтгэл ажлаа эхлээгүй, үйл ажиллагаагаа эхэлсэн боловч дараалсан 12 сараас дээш хугацаагаар ажиллагаа нь тасалдсан тохиолдолд улсын бүртгэлээс хасах;

14.1.3.дараахь үндэслэл байвал аж ахуйн нэгжийг улсын бүртгэлд бүртгэхээс татгалзаж болно:

14.1.3.1. хуульд заасан журмын дагуу гэрээ, дүрмээ батлаагүй;

14.1.3.2.үйл ажиллагаа нь чөлөөт бүсийн хэлбэрт тохироогүй;

14.1.3.3. оноосон нэр давхардсан;

14.1.3.4. үүсгэн байгуулагч иргэн эрх зүйн чадамжгүй.

15 дугаар зүйл. Чөлөөт бүсэд эрхлэх аж ахуйн үйл ажиллагаа

15.1.Чөлөөт бүсэд энэ хуулийн 3 дугаар зүйлд заасан аж ахуйн үйл ажиллагааг эрхэлж болно. Чөлөөт бүсэд, түүний хэлбэрээс үл шалтгаалан үйлдвэрлэл, нийгэм, зах зээлийн дэд бүтцийн бүх төрлийн үйлчилгээ явуулж болно.

15.2. Хуулиар хориглосон аж ахуйн үйл ажиллагааг чөлөөт бүсэд эрхлэх асуудлыг Улсын Их Хурал шийдвэрлэнэ.

16 дугаар зүйл. Газрын харилцаа

16.1.Чөлөөт бүсэд олгох газрын хэмжээ, хилийн заагийг тогтоох асуудлыг Засгийн газар тухайн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралтай зөвшилцөж, холбогдох төслийг Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ.

16.2.Газрыг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад эзэмшүүлэх, ашиглуулах шийдвэрийг чөлөөт бүсийн захирагч гаргаж түүний ажлын алба газар эзэмшигч буюу ашиглагчтай гэрээ байгуулна. Шийдвэрт эзэмших, ашиглах газрын хэмжээ, хугацааг тогтооно.

16.3. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад газар эзэмшүүлж, ашиглуулсны төлбөрийг Газрын төлбөрийн тухай Монгол Улсын хууль-д заасан суурь үнэлгээг үндэслэн, чөлөөт бүс тус бүрт түүний байршил, үйл ажиллагааны төрлөөс хамааруулан Засгийн газар тогтоож болно.

17 дугаар зүйл. Чөлөөт бүсэд татвар ногдуулах, татвараас чөлөөлөх

17.1.Чөлөөт бүсэд бараа оруулахад дараахь албан татварыг ногдуулах болон татвараас чөлөөлнө:

17.1.1. чөлөөт бүсэд барааг хилийн чанадаас оруулахад импортын гаалийн, нэмэгдсэн өртгийн болон онцгой албан татвар ногдуулахгүй;

17.1.2. импортын гаалийн, онцгой болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлж гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулсан барааг чөлөөт бүсэд оруулахад экспортын гаалийн албан татвар ногдуулахгүй.

17.1.3. монголын барааг гаалийн нутаг дэвсгэрээс чөлөөт бүсэд оруулахад экспортын гаалийн албан татвартай бол түүнийг ногдуулж, нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг буцаан олгоно.

17.2. Чөлөөт бүсээс бараа гаргахад дараахь албан татварыг ногдуулах болон албан татвараас чөлөөлнө:

17.2.1.барааг чөлөөт бүсээс гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулахад импортын гаалийн, нэмэгдсэн өртгийн, онцгой албан татвар ногдуулна;

17.2.2.энэ хуулийн 17.1.2-т заасан барааг чөлөөт бүсээс гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулахад импортын гаалийн, нэмэгдсэн өртгийн болон онцгой албан татвар ногдуулахгүй.

17.2.3.монголын барааг чөлөөт бүсээс гаалийн нутаг дэвсгэрт буцаан оруулахад импортын гаалийн болон онцгой албан татвар ногдуулахгүй. Энэ тохиолдолд экспортын гаалийн татварыг буцаан олгож, нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг ногдуулна.

17.2.4.чөлөөт бүсээс барааг хилийн чанадад гаргахад экспортын гаалийн, нэмэгдсэн өртгийн болон онцгой албан татвар ногдуулахгүй. Хуулиар тусгайлан ногдуулсан бол экспортын албан татвар ногдуулна.

17.3. Энэ хуулийн 17.1, 17.2-т зааснаас бусад албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт үзүүлэх асуудлыг чөлөөт бүсийн байршил, хэлбэрийг харгалзан хуулиар тогтооно.

17.4. Чөлөөт бүсэд газар ашиглах, эзэмших гэрээ байгуулсан дотоод, гадаадын хуулийн этгээд, иргэн газрын үр өгөөжийг ашиглах, эзэмших, хамгаалах талаар хүлээсэн үүргээ биелүүлж байгаа байдлыг нь харгалзан тэдгээрийг газрын төлбөрөөс тодорхой хугацаагаар хөнгөлөх буюу чөлөөлж болно.

17.6.Газрын төлбөрөөс хөнгөлөх, чөлөөлөх хугацаа, хувь хэмжээ тогтоох асуудлыг Засгийн газрын санал болгосноор Улсын Их Хурал шийдвэрлэнэ.

18 дугаар зүйл. Чөлөөт бүсийн хамгаалалт, шалган нэвтрүүлэх

18.1. Чөлөөт бүс нь улсын онцгой объектод хамаарна.

18.2.Чөлөөт бүсийн харуул хамгаалалт, чөлөөт бүсэд шалган нэвтрүүлэх үүргийг дотоодын цэрэг гүйцэтгэнэ.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР

PDF: 79.56 KB